Rozžiariť stromček a oči detí prišiel tento rok opäť do Topoľčian Mikuláš. Jeho cesta počas večera bola náročná, avšak aj na deti v tomto meste si našiel čas. Na pár desiatok minút sa tak deti mohli ponoriť do rozprávková. Niektoré mali pre Mikuláša pripravenú aj originálnu básničku. 

Čítať ďalej...

Prinášame Vám reportáž z rockového Mikulášskeho koncertu v Branči, kde vystúpili Dr. Zetor, Hovädá.sk a Bijouterrier.

Čítať ďalej...

Televízia CENTRAL Vám prináša prenos ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch,

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia predsedu Mestskej volebnej komisie Topoľčany o výsledkoch volieb
do mestského zastupiteľstva a o výsledku voľby primátora mesta
4. Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta, odovzdanie insígnií novozvolenej
primátorke mesta
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
6. Schválenie programu zasadnutia
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
9. Príhovor novozvolenej primátorky mesta
10. Informácia primátorky mesta o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora v sú-
lade s § 13 b) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
11. Zriadenie a voľba členov mestskej rady
12. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií (vrátane
komisie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funk-
cií verejných funkcionárov)
13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia mestského zastupiteľstva
14. Poverenie poslancov MsZ výkonom obradov 
2
15. Doplnenie členov školských rád v meste Topoľčany z radov poslancov

Čítať ďalej...
Vo výstavných priestoroch topoľčianskej mestskej galérie sa v tomto predvianočnom čase so svojou tvorbou prezentuje maliar impresívnej záhorskej krajiny- Štefan Orth. 
Čítať ďalej...
Spájanie sveta znevýhodnených a zdravých bolo hlavnou témou predstavenia Rozprávkové Vianoce, ktorým adventné obdobie odštartovalo združenie Arabeska.
Čítať ďalej...

Po ôsmy krát organizuje mesto Partizánske predvianočné adventné podujatie pod názvom Mikuláš a mesto deťom.

Čítať ďalej...

Vo vestibule Úradu TSK otvorili prvý deň vianočného trhoviska s názvom Vianočné srdce Zelenej župy.

Čítať ďalej...

TSK a ÚSV ROS začali spoluprácu zameranú na podporu presadzovania participatívnych rozpočtov a vzdelávania mladých ľudí v oblasti aktívneho občianstva.

Čítať ďalej...

Jedným z hlavných bodov novembrovej schôdze krajského parlamentu bolo schválenie rozpočtu kraja na roky 2019 až 2021.

Čítať ďalej...